Kokin
01 Botan

01: Botan

02 Suisen

02: Suisen

03 Mokuren

03: Mokuren

04 Hanamizuki

04: Hanamizuki

05 Fuji

05: Fuji

06-Asagao

06: Asagao

07-Biwa

07: Biwa

08-Hasu

08: Hasu

09-Budo

09: Budo

10-Susuki

10: Susuki

11-Momiji

11: Momiji

12-Matsu

12: Matsu